Module SFP

Ánh hào computer Chuyên cung câp thiết bị quang , các module quang , phu kiện quang với tiêu chi chất lượng và giá thành vô cùng hợp lý